Voor particulieren

Voor particulieren

Vaststellingen

De gerechtsdeurwaarder is door de wetgever gemachtigd om op vraag van een advocaat, een onderneming of een particulier, een proces-verbaal van vaststelling op te stellen van zuiver materiële (zintuiglijk waarneembare) feiten. Hij mag hierbij geen persoonlijk commentaar, advies of interpretatie van de feiten geven.
De vaststelling beperkt zich tot een loutere omschrijving van de bestaande situatie, meestal ondersteund door een fotoreportage.
De vaststelling van de gerechtsdeurwaarder laat toe om bewijzen te verzamelen, met name met het oog op het verkrijgen van een vergoeding voor elke rechtbank, of om een eventueel conflict te vermijden.
De bewijsvorming kan gebeuren in diverse domeinen, zoals:

 • Burenhinder: lawaai, geurhinder, inbreuk

 • Commerciële handelingen: niet-naleving van lastenboeken, tekortkomingen, vertragingen, …

 • Inzake verzekeringen: schadegevallen, waterschade, ...

 • Familierecht: niet-naleving van het hoederecht, niet-brengen, ...

 • Informatica en internet: sms, website, …

 • Bedrijven: stakingen, raden van bestuur, …

Hoger bod bij openbare verkoop

Bij een gerechtelijke openbare verkoop van een onroerend goed, kan u binnen een periode van 15 dagen na de voorlopige toewijzing op de eerste zitdag een hoger bod uitbrengen. Wij kunnen zorgen voor de betekening aan de notaris en aan de personen aan wie het pand voorlopig werd toegewezen.
Bij de vrijwillige openbare verkoping kan vooraf of op de zitdag besloten worden dat er een mogelijkheid bestaat een hoger bod uit te oefenen (recht van hoger bod).
De termijn om een hoger bod uit te brengen wordt gerekend van middernacht tot middernacht, en omvat alle dagen met inbegrip van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. De vervaldag is in deze termijn begrepen. Is de laatste dag echter een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Het hoger bod moet minstens één tiende van de prijs bedragen zonder evenwel lager te mogen zijn dan 250 euro, of hoger te moeten zijn dan 6.200 euro.


Het recht op hoger bod voor gerechtelijke openbare verkopen werd afgeschaft ingevolge de inwerkingetreding van de nieuwe Insolventiewet op 1 mei 2018. Voor vrijwillige openbare verkopen blijft de mogelijkheid tot het uitbrengen van een hoger bod mogelijk. 


 
Huurgeschillen

Als een huurder zijn huur weigert te betalen, kan u zich als verhuurder wenden tot de vrederechter voor een kosteloze verzoeningsprocedure proberen. Als er geen akkoord wordt bereikt of als één van beide partijen niet verschijnt, moet alsnog een gerechtelijke procedure worden gestart.
Een dergelijke procedure kan worden ingeleid bij verzoekschrift of bij dagvaarding. U kan zelf een verzoekschrift op de griffie van het Vredegerecht neerleggen. Als u zelf geen verzoekschrift wil opstellen, kan u ook een beroep doen op ons om de niet-betalende huurder te dagvaarden.
Wij zorgen voor een correcte vordering, eventueel in overleg met een advocaat. De vrederechter kan bij een gerechtelijke procedure een vonnis vellen. Dit vonnis wordt door ons aan de huurder betekend.
Als in het vonnis staat dat de niet-betalende huurder uit het pand wordt gezet, kan de uithuiszetting pas gebeuren één maand na de betekening van het vonnis. Op deze regel zijn drie uitzonderingen: als u met de huurder een andere termijn overeenkomt en die in het vonnis wordt opgenomen, als de rechter wegens uitzonderlijk ernstige omstandigheden de termijn verlengt of verkort of als u bewijst dat de huurder het pand al heeft verlaten.
Wanneer u vreest dat uw huurder het gehuurde goed zal verlaten zonder te betalen, kunnen we pandbeslag leggen op de inboedel van de huurder.


 
Invorderen van onderhoudsgelden

We kunnen de aan u verschuldigde alimentatiebijdragen - vastgelegd in een echtscheidingsvonnis of in een akte -gerechtelijk invorderen van uw ex-partner. Wanneer u een gedetailleerd overzicht van de verschuldigde sommen bezorgt, berekenen we meteen de indexering. U kan ons hiervoor contacteren, ook zonder tussenkomst van een advocaat.

Deze procedure is ingrijpend en bovendien niet kosteloos. Onze werkingstarieven zijn bij wet bepaald. Deze kosten, tezamen met de andere gerechtskosten kunnen verhaald worden op de onwillige ex-partner. Maar als die echt onvermogend is, draait u zelf op voor de kosten. Het is dus zaak om eerst te becijferen of de opbrengsten van een gedwongen uitvoering de kosten zullen overtreffen. Wij gaan daarom nooit overhaast te werk. We bespreken graag eerst de situatie met u in een persoonlijk gesprek om zo het meest geschikte traject te bepalen.


 
Bemiddeling

De bemiddelaar/mediator is een derde die wordt verzocht op doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze een bemiddeling/mediation te leiden.


In deze definitie zitten alle elementen verwerkt waaraan een bemiddelaar moet voldoen om in het volle vertrouwen van de twistende partijen te kunnen optreden als onafhankelijke en onpartijdige derde om het bemiddelingstraject in goede banen te leiden. Daar waar de rechterlijke macht tot doel heeft aan elke partij de beslissing van de rechter op te leggen aan partijen, biedt een bemiddeling aan beide partijen de kans om hun visie op de feiten te uiten en bewust te worden van het eigen standpunt zowel als de overtuiging van de andere partijen.

De bemiddelaar is neutraal. Zijn voornaamste rol bestaat erin om de partijen te begeleiden om hen toe te laten uit hun waarachtige dialoog een voor hen aanvaardbare oplossing te distilleren.


De erkende bemiddelaars, in tegenstelling met de niet-erkende bemiddelaars, moeten voldoen aan een aantal strenge voorwaarden die hun kwaliteit waarborgen.


Enkel een erkende bemiddelaar kan optreden bij gerechtelijke bemiddeling. De wet kent één uitzondering toe op deze regel, namelijk wanneer de partijen kunnen bewijzen dat geen enkele erkende bemiddelaar met de nodige competenties voor de bemiddeling beschikbaar is en dat de door de partijen voorgestelde bemiddelaar voldoet aan de voorwaarden waaraan een erkend bemiddelaar moet voldoen.


Enkel bemiddelingsakkoorden die met behulp van een erkend bemiddelaar werden afgesloten, kunnen worden gehomologeerd door een rechter.


Neem met het kantoor contact op om na te gaan of uw zaak bemiddelbaar is en hoe dit praktisch verder werkt.

 
Summiere rechtspleging om betaling te bevelen

Bent u in het bezit van een geschreven document waaruit blijkt dat iemand u geld verschuldigd is? Heeft u een schuldbekentenis in handen? En nog steeds ontvangt u niet wat men u verschuldigd is! Schrikt de traagheid van justitie u af en wenst u niet rechtstreeks naar de rechtbank te gaan? Wij hebben in dit geval misschien een oplossing voor u! Het betreft de procedure van de summiere rechtspleging. Deze procedure wordt geregeld in de artikelen 1338 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek.

Zie hieronder de voorwaarden:

 • U beschikt over een geschreven document waarin uw debiteur zijn schuld erkent;
 • Uw debiteur woont of heeft zijn maatschappelijke zetel gevestigd in België;
 • Indien de zaak een bevoegdheid van het Vredegerecht betreft, mag deze de som van 1.860,00 EUR niet overschrijden. Indien het een geschil met een handelaar betreft wegens een onbetaalde factuur, is de Ondernemingsrechtbank bevoegd en is er geen limietbedrag van toepassing. Hetzelfde doet zich voor wanneer u een vordering heeft wegens de herstelling van een schade aan uw voertuig ingevolge een auto-ongeluk. Dit valt onder de bevoegdheid van de Politierechtbank.

In de praktijk:

 • Een aanmaning tot betaling dient hetzij betekend te worden door een gerechtsdeurwaarder hetzij er aangetekende zending met ontvangstbewijs verzonden te worden via de post. Opgelet indien u zelf de aanmaning per post wenst te verzenden: er zijn namelijk welbepaalde formaliteiten in acht te nemen!
 • Uw debiteur heeft 15 dagen om gevolg te geven aan deze aanmaning;
 • Indien uw debiteur na 15 dagen niet gereageerd zou hebben, dient er een verzoekschrift, in dubbel exemplaar, ingediend te worden bij de bevoegde rechtbank. Dit verzoekschrift dient ondertekend te worden door een advocaat!
 • Binnen de 15 dagen na het indienen van het verzoekschrift zal de rechter uitspraak doen. Deze gerechtelijke uitspraak heet een beschikking. Deze beschikking dient betekend te worden door een gerechtsdeurwaarder waarna de gedwongen uitvoering opgestart kan worden!

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst. 


 
Betekening van een strafrechterlijk verzet

Werd u een vonnis van de Politierechtbank/Rechtbank van Eerste Aanleg, zetelende in correctionele zaken, betekend door een gerechtsdeurwaarder? Werd u, doordat u tegengehouden werd bij een controle van de politie, verrast door de intrekking van uw rijbewijs? Wist u dat het mogelijk was om een nieuwe zitting te verkrijgen voor dezelfde rechtbank die u veroordeeld heeft? Inderdaad, indien een vonnis bij verstek gewezen werd door de Politierechtbank of de Rechtbank van Eerste aanleg, zetelende in correctionele zaken,  beschikt u over de mogelijkheid om een gerechtsdeurwaarder te verzoeken om verzet aan te tekenen tegen het gewezen vonnis. Zo zal er een nieuwe zitting vastgesteld worden waarbij u over de mogelijkheid beschikt om uw argumenten in zake mee te delen.

Opgelet voor de termijn! U heeft 15 dagen vanaf het ogenblik waarop u kennis nam van het vonnis!

Heeft u een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren.
Dacht je dat je echtscheiding rond was?

Een moeilijk einde van het huwelijk? Een echtscheiding die niet eindigt in een minnelijk akkoord? Denkt u dat van zodra de echtscheiding uitgesproken is, u officieel gescheiden bent? Euhm, neen. Er dient namelijk nog een belangrijke formaliteit vervuld te worden.

Inderdaad, alvorens een vonnis waarin de uitscheiding uitgesproken wordt, definitief wordt, dient dit vonnis betekend te worden door een gerechtsdeurwaarder. Door de betekening van het vonnis begint de beroepstermijn (verzet of hoger beroep) te lopen en kan de griffie van de rechtbank die de echtscheiding uitsprak, geïnformeerd worden dat het vonnis betekend werd. Vervolgens, na het verstrijken van de beroepstermijn, brengt de desbetreffende griffie uw gemeente en de gemeente van uw voormalige echtgeno(o)t(e) in kennis dat de echtscheiding uitgesproken werd. De burgerlijke stand zorgt ten slotte voor de nodige aanpassingen in diens registers zodat de echtscheiding officieel is. Indien u meer informatie wenst te bekomen omtrent dit onderwerp, neem gerust contact op met ons kantoor.
De betekening van een opzeg (ontslag)

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet in artikel 37 de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Inderdaad, de opzeg dient noodzakelijkerwijze schriftelijk te gebeuren en dit is mogelijk op twee manieren:

 • Hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot
 • Hetzij bij een ter post aangetekende brief

Indien u het ontslag bij gerechtsdeurwaardersexploot wenst te laten betekenen, heeft dit als voordeel dat de opzeg ingaat op de dag van betekening. Echter, indien u dit bij een ter post aangetekende brief zou doen, voorziet de wet dat de opzeg slechts ingaat de derde werkdag na de datum waarop uw opzegbrief per post verzonden werd.

Indien wij tussenkomen in dergelijke situatie, spreekt het voor zich dat we deze boodschap op een menselijke en respectvolle manier overbrengen.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor op het nummer 02/479.99.04 of per e-mail op het adres bxl@aecetia.be teneinde meer informatie te bekomen.