Terminologie

Terminologie

AANHANGIG MAKEN:

Wanneer een conflict ter beoordeling aan de rechtbank wordt voorgelegd, kan je stellen dat de zaak aanhangig is gemaakt. Om een zaak aanhangig te maken voor de rechtbank zijn er verschillende soorten procedures.  De bekendste procedures zijn de verzoekschriftprocedure en de dagvaardingsprocedure.


AANMANING

Een aanmaning is een brief waarin gevraagd wordt om iets te doen of iets niet (meer) te doen. Meestal gaat het om de vraag om een betaling te doen. Bijvoorbeeld : een niet betaalde factuur.  Aanmaning worden vaak gestuurd door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.


AANZEGGING

Een aanzegging is een ambtelijke of officiële bekendmaking/kennisgeving. Het betekent gewoon dat een partij kennis krijgt van een bepaald document dat eerder werd opgesteld. Dit is vaak noodzakelijk in procedures van beslag, openbare verkoop, ontruiming e.a.


AKTE

Een ondertekend geschrift met vermelding van de datum, waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en-of verklaringen zijn vastgelegd. De akte dient als bewijs van datgene wat in de akte geschreven staat.


ARREST

Een arrest is een rechterlijke uitspraak van een hoger rechtscollege. Dit kan zijn Hoven van Beroep, Arbeidshoven,  Hof van Assisen, (Hof van Cassatie, Raad van State, Arbitragehof of nog Hof van de rechten van de mens. De uitspraken van de lagere rechtscolleges zijn beslissingen of vonnissen.


BESCHIKKING

Een beschikking is een uitspraak van een rechtbank die oordeelt in kortgeding of zoals in kortgeding, dan wel een onderzoeksmaatregel of bewarende matregel of een administratieve beslissing van een rechterlijke instantie.


BESLAGLEGGING

Een beslaglegging is een uitvoeringsmaatregel. In burgerlijke zaken kan hij enkel door een gerechtsdeurwaarder worden gedaan. Het kan gaan om een beslag op roerende of onroerende goederen of in handen van een derde (werkgever, bank, …). Het beslag moet aan wettelijk vereiste voorwaarden voldoen om geldig te zijn.


BETEKENING

Een betekening is een officiële kennisgave door een gerechtsdeurwaarder. Dit kan aan u persoonlijk gebeuren maar ook aan een aangestelde persoon die wordt aangetroffen voor u. Indien de gerechtsdeurwaarder niemand kan aantreffen op het moment van betekening waaraan hij kan betekenen, dan zal hij een afschrift onder gesloten omslag achterlaten en u hiervan de dag nadien per brief van verwittigen. Het is een belangrijke moment want vanaf dat ogenblik wordt er verondersteld dat u kennis heeft gekregen van hetgeen de gerechtsdeurwaarder u komt brengen. Dat kan een dagvaarding zijn of een kopij van een beslissing of een aanzegging of een beslag, …


COLLECTIEVE SCHULDENREGELING       

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor particulieren met structurele schuldproblemen, die aangevraagd wordt bij de arbeidsrechtbank via een verzoekschrift. De bedoeling is dat u met tussenkomst en hulp van een schuldbemiddelaar, uw schulden afbetaalt en toch nog menswaardig kan leven. Als u door de rechter wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, zal een schuldbemiddelaar uw inkomsten ontvangen en deze aanwenden om uw schulden aan te zuiveren. De schuldbemiddelaar zal u ook een deel noodzakelijk leefgeld geven. Schuldeisers mogen geen minnelijke of gerechtelijke invordering meer doen voor deze schulden. Echter, alle schulden die gemaakt worden na de datum van beschikking van toelaatbaarheid tot collectieve schuldenregeling vallen buiten deze regeling. Deze kunnen wél minnelijk en gerechtelijk worden ingevorderd.


DAGVAARDING

Een door de gerechtsdeurwaarder betekende akte waarmee hij u inlicht dat u wordt opgeroepen voor een rechtbank. Het is eigenlijk de uitnodiging om naar de rechtbank te gaan. Daarom vindt u in die akte datum en uur van de zitting waarop u dient te verschijnen, wie u dagvaardt en waarom.


DWANGBEVEL

Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel om iets te betalen of te doen. Het vervangt als het ware de gerechtelijke beslissing. Door dat 'bevel' verkrijgt de overheid de mogelijkheid om een geldsom bij de betrokken persoon te innen. Voordat een dwangbevel mag worden uitgevaardigd moet er eerst worden aangemaand. De meest voorkomende situaties waarbij een dwangbevel wordt uitgevaardigd zijn de invordering van belastingen. Zodra het dwangbevel u werd betekend door een gerechtsdeurwaarder is beslag mogelijk.


EXECUTIE

Een executie is een uitvoering van een beslissing.


EXPLOOT

Een exploot is het papier dat u van een gerechtsdeurwaarder ontvangt bij de betekening.


GEMACHTIGDE

Een gemachtigde is iemand die bevoegd is om iemand anders te vertegenwoordigen in een juridische procedure. Denk aan een advocaat, jurist van een rechtsbijstandsverzekering, familielid of kennis.


GROSSE

Een grosse is een gewaarmerkt afschrift of copie van een ambtelijk document. In de praktijk is een grosse een afschrift van een vonnis of een notariële akte. Een grosse is bedoeld voor de betrokken partijen. Het originele document  (“de minuut”)blijft bij de rechtbank of notaris.


HOOFDSOM

De hoofdsom is het oorspronkelijke bedrag dat u verschuldigd bent aan de eisende partij. Naast de hoofdsom bestaat een totale vordering vaak nog uit intresten, een schadebeding en gemaakte kosten.


INGEBREKESTELLING

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.)


LOONBESLAG

Loonbeslag is een beslag in handen van een derde waarbij beslag wordt gelegd op gelden (nettoloon, vakantiegeld, eindejaarspremie, …) die de schuldenaar nog moet krijgen van zijn/haar werkgever of uitkerende instantie. Een deel van het loon is beschermd. Het beslag blijft liggen tot de ALLE schulden van de schuldenaar zijn geregeld of het dienstverband of de uitkering beëindigd is.


MINNELIJK

Een ander woord voor buitengerechtelijk is minnelijk. In de buitengerechtelijke (minnelijke) fase is er nog geen tussenkomst van een rechter gevraagd. Hierbij proberen partijen onderling overeenstemming te bereiken omtrent de schuld en haar (af)betaling.


PROCES-VERBAAL

Een proces verbaal is een schriftelijk verslag. Een gerechtsdeurwaarder maakt processen-verbaal op, zo ondermeer een proces-verbaal van beslag, zijnde een schriftelijke inventaris van de roerende goederen die hij aantreft bij de schuldenaar en die hij opneemt in zijn akte voor eventuele latere verkoping. Een ander voorbeeld is een proces-verbaal van vaststelling: dit is een schriftelijk verslag van wat een gerechtsdeurwaarder vaststelt. Veel voorkomend zijn vaststelling in het kader van bouwwerken die niet goed zijn verlopen.


REVINDICATIE

Revindicatie is het recht van de eigenaar van een zaak, om die van een ieder, die deze zaak zonder recht onder zich heeft, op te vorderen.  Regelmatig gebeurt dat dat bij een beslag van roerende goederen de schuldenaar goederen in zijn woning/bedrijf heeft staan die eigenlijk niet zijn eigendom zijn  (vb: van een familielid, van de lease-maatschappij, …) maar van een derde. Deze derde kan zich tegen de openbare verkoop ervan verzetten als deze kan bewijzen dat het om zijn of haar goederen gaat. Dit moet gebeuren via een dagvaarding in revindicatie, uitgebracht op verzoek van de werkelijke eigenaar van de inbeslag genomen goederen en die wordt afgegeven aan de beslagleggende partij (de schuldeiser), de beslagen partij zelf én aan de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd.


TITEL

Een uitvoerbare titel is een juridische akte die officieel een bepaald recht vaststelt. Die akte is nodig om het recht dat erin staat te laten uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld iemand een schuld wil doen betalen, moet je een akte hebben waarin die schuld duidelijk is bepaald. Of wanneer je iemand uit huis wil zetten, moet je een akte hebben waarin staat dat je dat recht hebt. Met een uitvoerbare titel kan je aan een gerechtsdeurwaarder vragen om gedwongen uit te voeren.


VONNIS

Een vonnis is een rechterlijke uitspraak gewezen door een lagere rechtbank  zoals: Rechtbank eerste aanleg, Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel, Arrondissementsrechtbank, Correctionele rechtbank, Politierechtbank of Vredegerecht.


VORDERING

Een vordering is hetgeen een persoon van een ander opeist/vraagt.


EXEQUATURPROCEDURE

Exequatur is een toelating van een rechter tot tenuitvoerlegging in zijn land van een rechterlijke beslissing die is geveld in een ander land.