Voor advocaten

Voor advocaten

Dagvaarding

Indien de minnelijke fase mislukt of de afbetalingsplannen niet worden nageleefd, gebruiken wij alle onderzoeksmiddelen om de solvabiliteit van de schuldenaar nauwkeurig vast te stellen (mogelijkheid van huisbezoeken) en de gerechtelijke procedure te overwegen met een minimaal financieel risico.
De screening en een solvabiliteitsonderzoek van een schuldenaar blijft een vast gegeven om zeker te zijn dat elke stap in de gerechtelijke procedure nuttig is. Het heeft immers geen zin om gerechtskosten te maken als de betrokkene deze niet kan betalen.
We kunnen uw vordering uitrekenen, verwerken interesten en schadebedingen, en zetten de zaak correct op de rol.

 
Vonnis of dwangschrift betekenen, uitvoeren en beslag leggen

Sprak de rechter zich uit in het voordeel van uw cliënt? Dan kunnen wij voor u overgaan tot uitvoering. Betaalde de betrokkene na de betekening van het vonnis nog steeds niet? Dan voeren we dit vonnis uit. Dit kan met een:

 • Roerend beslag: tijdens een woningbezoek noteren wij de bezittingen van de schuldenaar en indien écht nodig zorgen wij voor de openbare verkoop ervan.

 • Onroerend beslag: in voorkomend geval kunnen we beslag leggen op een onroerend goed van de schuldenaar.

 • Derdenbeslag: als een schuldeiser het vraagt, kunnen we beslag te leggen op goederen in het vermogen van derden, als zij schuldenaar zijn van de betrokkene. Meestal is de betrokken derde de bankinstelling of de werkgever van de betrokkene.

Vaststellingen

De gerechtsdeurwaarder is door de wetgever gemachtigd om een proces-verbaal van vaststelling op te stellen van zuiver materiële (zintuiglijk waarneembare) feiten. Hij mag hierbij geen persoonlijk commentaar, advies of interpretatie van de feiten geven.
De vaststelling beperkt zich tot een loutere omschrijving van de bestaande situatie. Meestal worden de vaststellingen ondersteund door een fotoreportage.
De vaststelling van de gerechtsdeurwaarder laat toe om bewijzen te verzamelen, met name met het oog op het verkrijgen van een vergoeding voor elke rechtbank, of om een eventueel conflict te vermijden.
De bewijsvorming kan gebeuren in diverse domeinen, zoals:

 • Burenhinder: lawaai, geurhinder, inbreuk

 • Commerciële handelingen: niet-naleving van lastenboeken, tekortkomingen, vertragingen, …

 • Inzake verzekeringen: schadegevallen, waterschade, ...

 • Familierecht: niet-naleving van het hoederecht, niet-brengen, ...

 • Informatica en internet: sms, website, …

 • Bedrijven: stakingen, raden van bestuur, …

Hoger bod bij openbare verkoop

Bij de vrijwillige openbare verkoping kan vooraf of op de zitdag besloten worden dat er een mogelijkheid bestaat een hoger bod uit te oefenen (recht van hoger bod).

Binnen een periode van 15 dagen na de voorlopige toewijzing op de eerste zitdag kan u een hoger bod uitbrengen. Wij kunnen zorgen voor de betekening aan de notaris en aan de personen aan wie het pand voorlopig werd toegewezen.

De termijn om een hoger bod uit te brengen wordt gerekend van middernacht tot middernacht, en omvat alle dagen met inbegrip van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. De vervaldag is in deze termijn begrepen. Is de laatste dag echter een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
Het hoger bod moet minstens één tiende van de prijs bedragen zonder evenwel lager te mogen zijn dan 250 euro, of hoger te moeten zijn dan 6.200 euro.


Het recht op hoger bod voor gerechtelijke openbare verkopen werd afgeschaft ingevolge de inwerkingetreding van de nieuwe Insolventiewet op 1 mei 2018. Voor vrijwillige openbare verkopen blijft de mogelijkheid tot het uitbrengen van een hoger bod mogelijk. 

 
Huurgeschillen

Als een huurder zijn huur weigert te betalen, kan u zich als verhuurder wenden tot de vrederechter voor een kosteloze verzoeningsprocedure proberen. Als er geen akkoord wordt bereikt of als één van beide partijen niet verschijnt, moet alsnog een gerechtelijke procedure worden gestart.
Een dergelijke procedure kan worden ingeleid bij verzoekschrift of bij dagvaarding. U kan zelf een verzoekschrift op de griffie van het Vredegerecht neerleggen. Als u zelf geen verzoekschrift wil opstellen, kan u ook een beroep doen op ons om de niet-betalende huurder te dagvaarden.
Wij zorgen voor een correcte vordering, eventueel in overleg met een advocaat. De vrederechter kan bij een gerechtelijke procedure een vonnis vellen. Dit vonnis wordt door ons aan de huurder betekend.
Als in het vonnis staat dat de niet-betalende huurder uit het pand wordt gezet, kan de uithuiszetting pas gebeuren één maand na de betekening van het vonnis. Op deze regel zijn drie uitzonderingen: als u met de huurder een andere termijn overeenkomt en die in het vonnis wordt opgenomen, als de rechter wegens uitzonderlijk ernstige omstandigheden de termijn verlengt of verkort of als u bewijst dat de huurder het pand al heeft verlaten.
Wanneer u vreest dat uw huurder het gehuurde goed zal verlaten zonder te betalen, kunnen we pandbeslag leggen op de inboedel van de huurder.


 
Protest

Wanneer u een handelswissel, een orderbrief of cheque vruchteloos ter betaling of ter acceptatie heeft aangeboden, kunnen we een protestakte opmaken. Binnen 3 werkdagen zenden we eveneens een bericht van protest naar het Centraal Bestand van Berichten (CBB). De berichten van protest worden in het CBB bewaard tot het handelspapier volledig is betaald. Of tot de wisselschuld om een andere reden is uitgedoofd. Bij integrale betaling of bij uitdoving schrappen we het bericht van protest binnen 3 werkdagen.
Deze berichten van protest zijn door iedereen elektronisch te raadplegen. Doordat deze publicatie (en daardoor het voorkomen op een 'zwarte lijst') de kredietwaardigheid van de betrokkene in gevaar brengt, kan dit protest voor u een belangrijk drukkingsmiddel zijn om tijdige betaling af te dwingen.


 
Openbare verkoop

Naast de vrijwillige openbare verkoping is er de gerechtelijke openbare verkoping. Indien uw klant weigert over te gaan tot betaling, ook na herhaaldelijke aanmaningen, ingebrekestelling en beslaglegging, kunnen we overgaan tot oplading van de beslagen goederen met het oog op de openbare verkoping ervan.


 
Sekwester

Een rechter kan beslissen om de gerechtsdeurwaarder als sekwester van een goed aan te stellen. Dat betekent dat die dan instaat voor het behoud en de bewaring ervan en ervoor moet zorgen als een goede huisvader. Het goed in kwestie kan van alles zijn:

 • Roerende goederen die in beslag genomen zijn;

 • Een onroerend of roerend goed waarvan de eigendom tussen twee of meer personen in geschil is;

 • Zaken die een schuldenaar tot kwijting van zijn schuld aanbiedt.

De aanstelling van de gerechtsdeurwaarder als gerechtelijke sekwester gebeurt ten persoonlijke titel.
We hebben inmiddels heel wat ervaring met de sekwesterprocedure.

Bemiddeling

De bemiddelaar/mediator is een derde die wordt verzocht op doeltreffende, onpartijdige en bekwame wijze een bemiddeling/mediation te leiden.


In deze definitie zitten alle elementen verwerkt waaraan een bemiddelaar moet voldoen om in het volle vertrouwen van de twistende partijen te kunnen optreden als onafhankelijke en onpartijdige derde om het bemiddelingstraject in goede banen te leiden. Daar waar de rechterlijke macht tot doel heeft aan elke partij de beslissing van de rechter op te leggen aan partijen, biedt een bemiddeling aan beide partijen de kans om hun visie op de feiten te uiten en bewust te worden van het eigen standpunt zowel als de overtuiging van de andere partijen.

De bemiddelaar is neutraal. Zijn voornaamste rol bestaat erin om de partijen te begeleiden om hen toe te laten uit hun waarachtige dialoog een voor hen aanvaardbare oplossing te distilleren.


De erkende bemiddelaars, in tegenstelling met de niet-erkende bemiddelaars, moeten voldaan aan een aantal strenge voorwaarden die hun kwaliteit waarborgen.


Enkel een erkende bemiddelaar kan optreden bij gerechtelijke bemiddeling. De wet kent één uitzondering toe op deze regel, namelijk wanneer de partijen kunnen bewijzen dat geen enkele erkende bemiddelaar met de nodige competenties voor de bemiddeling beschikbaar is en dat de door de partijen voorgestelde bemiddelaar voldoet aan de voorwaarden waaraan een erkend bemiddelaar moet voldoen.


Enkel bemiddelingsakkoorden die met behulp van een erkend bemiddelaar werden afgesloten, kunnen worden gehomologeerd door een rechter.


Neem met het kantoor contact op om na te gaan of uw zaak bemiddelbaar is en hoe dit praktisch verder werkt.